Kirsch, Fabian

Fabian Kirsch, Dipl.-Inf., Dipl.-Math.

Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik